İş İlkeleri Politikamız

Hedefimiz; tüketicilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürünleri, sahip olduğumuz ileri teknoloji ve en düşük maliyetle sunmaktır.

1.0 AMAÇ VE KAPSAM

Şirket olarak hedefimiz; tüketicilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürünleri, sahip olduğumuz ileri teknoloji ve TS-ISO 9001 ve FSSC 22000 Kalite Sistemini kullanarak en düşük maliyetle sunmaktır.

Bu amacımıza ulaşmak için şirketimiz sürekli gelişim modelini benimsemiştir. Farklılığı yaratanın sahip olduğumuz insan kaynakları olduğunun bilinciyle, hızla değişen çevre şartlarında başarıya ulaşmak için insan kaynaklarının sürekli eğitimi ve geliştirilmesi sağlanmaktadır.

İş İlkeleri Politikasının en önemli unsurlarından biri de ürün kalitemizi geliştirirken, tedarikçilerimizle ortak çalışmalar yaparak onları da kalite sistemimizin bir parçası haline getirmektir.

Tüm faaliyetlerimizde insan sağlığı ve çevreyi koruyacak şekilde hareket etmek ilkemizdir.Tesis çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak için yenilik yapmaya odaklanmıştır. Yasa ve yönetmelikler ile etik kurallara uygun davranmak sahip olduğumuz değerlerin doğal sonucu ve gereğidir .Etik bireyler arası ilişkileri profesyonel bir grup ortamında ve topluluk içinde düzenlenmesi olup, bir organizasyon içerisindeki ilişki ve davranış kurallarının esaslarının belirlenmesini ifade eder. Tüm işlemler yasa ve yönetmeliklere uygun yapılır. Bu kurallara uygun davranmayanlar hakkında yasal işlemler yapılması için gerekli mercilere baş vurulur.

2.0 YÖNETİM SORUMLULUĞU

Yöneticiler  şirket  kurallarının ve iş ilkeleri politikasının uygulanmasından, aktarılmasından, değerlendirilmesinden ve yaptırımlardan her açıdan sorumludur. Uygun Rafine, çalışanlarına sağlıklı, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

İşe yeni başlayan her personele Oryantasyon programı aracılığı ile aktarılır. Etik kurallar yönetim kurulu tarafından tanımlanır, güncellenir ve yayınlanır. Etik kurallara bağlılık aşağıda açıklamasını bulunan şekilde uygulanmaktadır.

3.0 ÇALIŞANLARIMIZIN SORUMLULUĞU

 1. Tüm çalışanlar;
 2. Şirket politikalarına uyar, belirlenmiş hedeflere ulaşılması için çalışır,
 3. Kuruluşlarının adını ve saygınlığını her durumda korur,
 4. Yasal olmayan hiçbir tutum veya davranış içinde olmaz, kendilerine yapılan tüm menfaat tekliflerini veya doğru / yasal olmadığı konusunda tereddüde düştüğü konuları veya faaliyetlerinden faydalanabilecek yakınlarının olması gibi durumları Şirket yönetimine bildirir.
 5. Çalışma ortamlarının huzuru, güveni ve verimliliğini bozan hiçbir tutum veya davranış(saldırgan davranışlar, tehditkâr konuşmalar, rahatsız etme, taciz, politik ve/veya dini görüşlerin propaganda ve tanıtımı vb.) göstermez.

4.0 ETİK KURALLAR

4.1.Gizlilik

 1. Personelin aşağıda yer alan gizlilik ilkelerine uyması zorunludur.
 2. Müşterilerin, tedarikçilerin, diğer çalışanların şahsi ve mali bilgilerinin yetkisiz ve iş amacı dışında kullanılması yasaktır.
 3. İşleri gereği öğrendikleri bilgileri ve haiz oldukları belgeleri (proje, teknik altyapı, yönetmelik, özlük hakları vb. dahil) kurum içindeki ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşamazlar, spekülatif amaçlı kullanamazlar.
 4. Görevinden herhangi bir nedenle ayrılsa dahi, bu yükümlülüğü yine devam eder.
 5. Müşteri ve diğer 3. şahıslarla ilgili kamuya açık olmayan bilgiler, işlemler bilgisayar yazılımları, teknik bilgiler, materyaller, kayıtlar, dosyalar, evraklar, programlar, raporlar, incelemeler, veriler, müşteri listeleri, ticaret sırları ve diğer bütün bilgiler iş haricinde kullanılamaz. Bu bilgiler herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu onayı olmaksızın 3.kişilere açıklanamaz.
 6. Tüm çalışanlar, Şirketin koyduğu kurallara uymakla yükümlüdür. 

4.2. Bilgi İşlem Ekipmanları ve Diğer Ekipmanlar

 1. Şirketin personele tahsis ettiği ekipman ve eşyalar özel eşya olarak kabul edilemez.
 2. Tüm bilgisayar erişimleri, günlük işleri yapmak için gerekli bilgiyle sınırlı olmalıdır.Yetkili kişilerle bilgi paylaşırken, gereken bilgi gereken seviyede sağlanmalıdır.Gizli bilgi, sadece yetkili kişilerin görebileceği ve erişebileceği yerlerde saklanmalıdır. Bu tarz bilgiler, kurum içinde dağıtılırken üstünde “Kişiye Özel” yazan ibareler kullanılmalıdır.
 3. Laptop bilgisayarlar ve diğer taşınabilir cihazlar hırsızlığa son derece açık cihazlar olduğundan bu tür taşınabilir cihazlar güvenli olmayan yerlerde bırakılmamalıdır.Çalışanlar, kendilerine tahsis edilmiş bilgisayarların başından ayrılmadan önce mutlaka bilgisayarlarını kilitlemeli ya da sistemden çıkış yapmalıdırlar.
 4. Kullanıcı kimliği ya da şifreler kişiye özeldir ve kimseyle paylaşılmamalıdır.
 5. Şirket tarafından sağlanan bilgisayarın anti virüs programının konfigürasyonu değiştirilemez.
 6. Şirket tarafından sağlanan bilgisayarda lisanssız program ve/veya özel amaçlı program yüklenemez.

4.3. Şirket Varlıklarının Korunması ve Doğru Kullanımı

Çalışanlarımız şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Şirketin bütün varlıkları, sadece iş amaçlı kullanılmalıdır.

Bilgi, en kritik varlık kategorilerimizden biridir. Bilgi varlıklarının arz ettikleri önem, değer ve hassasiyete uygun korunmalarını sağlamak amacıyla, tüm çalışanlarımız bilgi güvenliği politika ve prosedürlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

4.4. Şirket İçi ve Dışı İlişkiler

Personel, müşteriler, tedarikçiler ve şirketin iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlarla ilişkilerinde ve Şirket içi ilişkilerde, dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.

4.4.i.) Devlet ve Kamu Kurumları İle İlişkiler

 1. Devlet veya kamu kurumları ile ilişkiler, ilgili faaliyetleri yerine getirmek için, görev tanımları çerçevesinde belirlenen kişiler ya da bu kişilerin görevlendireceği diğer personel tarafından yürütülür.
 2. Personel, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde, doğruluk, dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder mesafeyi ve tarafsız ilişkiyi korur.
 3. İltimas talebi veya karşı tarafın kararlarını yönlendirme izlenimi verebilecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
 4. Kişisel olarak Şirket adına sosyal amaçlı faaliyetler dışında kalması ve kamuya açık şekilde yapılması dışında herhangi bir devlet birimine bağış yapılması / hediye verilmesi kesinlikle yasaktır.

4.4.ii.) Müşteriler, Tedarikçiler ve Diğer Dış Kuruluşlarla İlişkiler

 1. Personelin Şirketi temsilen müşteriler ile yürüttükleri ilişkilerinde temel amaç müşterilerin gereksinimlerini karşılamak olup, müşteri ile olan ilişkiler dürüstlük, eşitlik ve kanunlara uyum, profesyonellik, nezaket ve ciddiyet ve güvenilirlik ilkelerine dayandırılır. Hizmet ve ürünlerde, üstün kalite, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir.
 2. Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınılır, rakip ürünler kötülenmez ve yanıltıcı reklam yapılmaz.
 3. Çalışanlar şirkete ait ürünler için müşterilere tam ve açık olarak bilgi vermelidirler.
 4. Çalışanların daha yüksek kar etmek amacıyla yanlış bilgi verme hakları yoktur.
 5. Profesyonel etik kuralları ile bağdaşmayan; müşteriye ürün veya hizmet hakkında yanlış ya da eksik bilgi veren; müşteriyi karar sürecinde zorlama çabalarına başvuran satış gerçekleştirme veya iletişim teknikleri kullanılamaz.
 6. Herhangi bir Personel, onaylanmış prosedürlere uygun yetkilendirme olmaksızın, resmi ya da resmi olmayan şekilde Şirket adına açıkça ya da örtülü şekilde taahhütte bulunamaz.
 7. Şirketin tercihlerini ve kararlarını etkilemeyi amaçlayan hediyeler, ağırlamalar veya diğer armağanlar kabul edilmemeli, bu tür taleplerde bulunulmamalıdır.
 8. Çalışanlar çalışmalarında karar veya iş yapış şekillerini etkileme amacı taşıyan eğlence, ücretsiz eğitim, seminer, konaklama, gezi, vb. teklifini kabul etmemelidir. 

4.4.iii.) Medya İlişkileri

 1. Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler şirketin belirlediği “Bilgilendirme Politikası” çerçevesinde yapılır.
 2. Görev verilen kişiler dışında hiç bir Personel Şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.
 3. Personel, basın ilişkilerinde Şirketle ilgili, herhangi bir spekülasyona, olumsuz değerlendirmeye yol açabilecek durumlardan ve Şirketin veya sektörün güven, itibar ve istikrarına zarar verebilecek ya da haksız rekabet oluşturabilecek uygulama ve davranışlardan kaçınmalıdırlar.

4.5. Çıkar Çatışmaları

 1. Bir Personelin, onun ailesinin veya bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi menfaat sağlaması; vereceği iş kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi yasaktır.
 2. Görevleri esnasında çalışanlar şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.
 3. Çıkar çatışması durumu çalışanın özel çıkarları ile Şirketin çıkarlarının çatışması halinde ya da ihtimalinde oluşur. Çalışanın pozisyonundan dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesi durumu da bir çıkar çatışması durumudur.
 4. Hiçbir personel, şirket operasyonlarından şahsi yarar sağlayamaz; şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez.

4.6. Kurumsal Fırsatlar

 1. Her seviyedeki çalışan görevini yaparken gereken sağduyu ve çabayı göstermek, kârlılık ve verimlilik ilkelerini göz önünde bulundurmak ve Şirketi zarara sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.
 2. Personel, Şirket lehine herhangi bir fırsat ortaya çıktığında, bu yasal iş fırsatlarını Şirket amaçlarına uygun şekilde kullanmakla ve/veya ilgili Şirket yetkilisine iletmekle yükümlüdür. 

4.7. Yasa, Kural ve Yönetmeliklere Uyum

 1. Çalışanlarımız tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle sorumludur.
 2. Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur.
 3. Kayıt dışı faaliyetler yasaktır; iş kayıtlarının doğruluğu ve tutarlılığı esastır.

4.8. Borçlanma Yasağı

Çalışanlar, her ne suretle olursa olsun görevlerinin uygulanması sırasında veya bu görevleri ile ilişkili olarak müşterilerden, 3. şahıslardan borç para almamalı, bir yarar sağlamamalı, kefalet ilişkisi içine girmemelidir. Çalışanların, mali gücünün üzerinde borçlanmaması gerekir.

4.9. Siyasi Faaliyetler ve Bağışlar

 1. Hiçbir çalışan, herhangi bir siyasi parti ve siyasi amaçlı dernekte yönetim görevi üstlenemez.
 2. Şirketin temsilcisi olarak bir partiye katılamaz ve bu tür politik organizasyonla ilişkiye giremez, çalışma arkadaşlarından herhangi bir politik gruba veya adaya destek vermesini, ya da karşı çıkmasını talep edemez; siyasi bildiri yayınlayamaz. Siyasi bildirilerin dağıtımında görev alamaz.
 3. Şirket adına siyasi partilere, politik organizasyonlara ve bu tip grupların temsilcilerine ve adaylara, dolaylı veya dolaysız, Şirkete menfaat sağlama amaçlı bağış (nakit veya herhangi farklı şekillerde) yapılamaz.
 4. Çalışanlar, müşterilerden veya diğer çalışanlardan siyasi dernek veya çeşitli kuruluşlar adına da olsa bağış veya benzeri taleplerde bulunamaz.

4.10. Kulüp, Dernek ve Kooperatif Üyelikleri

 1. Personel, Şirketin çıkar ve yararları ile bağdaşmayacak ya da buna ters düşecek biçimde sosyal faaliyetlerde bulunmamalıdır.
 2. Çalışanlar ancak çalışma saat ve düzenini aksatmamak kaydıyla vakıflar, mesleki ve sosyal amaçlı dernekler ile Personelin kurmuş oldukları veya kuracakları dernek, platform vb.nde görev alabilirler. Ancak, bu durumun Şirkete bildirilmesi zorunludur.

4.11. Kayıtların Doğruluğu

 1. Çalışanlar Şirket adına yürüttükleri her türlü işlemde kayıt, belge ve dokümanın doğruluğunu, yasalara uygunluğunu sağlamaktan sorumludur.
 2. Şirket kayıtları, yapılan işlemleri doğru bir şekilde ve zamanına uygun şekilde yansıtmalı, hata olması durumunda hatalar hemen düzeltilmelidir.

4.13. E-posta

 1. E-posta, önemli bir dâhili ve harici iletişim yöntemidir. E-postalar, ancak yasal süreçler gerektirdiği takdirde açıklanabilecek, aksi halde kesinlikle gizli tutulması gereken kayıtlardır.
 2. Şirket tarafından sağlanan e-posta adresi kişisel amaçlarla ve/veya kişisel düşünceleri açıklamak ve/veya Şirketin ya da 3 kişilerin hak ve özgürlüklerine saldırı amacıyla kullanılamaz.

 

5.İşyerinde Saygı ve İş Yaşamı

 1. Personel gerek Şirket içi gerekse Şirket dışındaki tüm ilişkilerinde saygılı ve düşünceli davranma, tavır, davranış ve dış görünüm, Şirket içi hiyerarşinin sağlanması, devam zorunluluğu, çalışma arkadaşları ile bilgi paylaşımı– devir/teslim yükümlülüğü, fırsat eşitliği, istihdamda eşit fırsatlar sağlama konularında Etik kurallar ve Çalışma İlkeleri ile Yönetim Kurulu tarafından şirket içi işlem ve davranışları belirleyecek ve düzenleyecek diğer düzenlemelere ve politikalarına uygunluğun sağlanması hususunda azami gayret göstermelidir.
 2. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.
 3. Hediye ve Bahşişler
 4. Personel, Uygun Rafine ile iş yapan ya da yapmak isteyen hiçbir kişi ya da kuruluştan kendi adına para, örnek ürün veya maaşıyla mütenasip olmayan bir hediye kabul edemez.
 5. Personel, şüpheli gördüğü durumları yöneticisine bildirmekle yükümlüdür.
 6. Bayramlarda ve yılbaşında gelen hediyeler şirkete gelmiş kabul edilir. Bu hediyelerin ne şekilde kullanılacağı, Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
 7. İş yapılan firmalardan gelen yemek davetleri, içeriğin işle ilgili olması durumlarında kabul edilebilir.
 8. Yapılan yarışmalar sonunda genel müdürlüğün onayıyla satış personeline verilen tatil ya da ürün ödülleri kabul edilebilir. Bu ödüller hediye olarak değerlendirilmez.

7.Etik Kurallara Uyum

 1. Yönetim Kurulu Etik Kuralların şirket içerisinde uygulanmasından, bu kuralların yenilenmesinden yetkili ve sorumludur.
 2. Yönetim Kurulu kendi içerisinde görev bölümü yaparak ya da kurul dışındaki kişilerden görevlendirme yapmak suretiyle bu yetkisini devredebilir.
 3. Yönetim Kurulu ve/veya yetkili kılınanlar kendisine bildirilen, bilinen veya kuşkulanılan tedarikçilerin veya personelin suiistimal veya politika ihlallerini inceleyerek bu etik kuralları somut durumlara uygular.
 4. Çalışanları suistimal eden yöneticilerde disipline tabi tutulur.Soruşturma ve vakalar şeffaf olur.Çözümler ve disiplin eylemleri zamanında uygulanır.Bu uygulamaları yasal süreç takip eder.
 5. Suistimalleri veya politika ihlallerini haber veren çalışan veya tedarikçi koruma altına alınarak ,ismi gizli tutulur.
 6. Sorumlu kılınanlar bildirilen ihlalleri soruşturmak için gerekli tüm tedbirleri alır.
 7. İhlalin sabit olduğu durumda Yönetim Kuruluna bilgi verilir ve Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü cezalar uygulanır. Bu cezalar, ciddi ihlal hallerinde fesih ve ihbarsız işten çıkarma veya adli makamlar nezdinde dava açmayı da içerebilir.
 8. Tedarikçinin ihlali olması durumunda onunla çalışma bırakılır, gerekirse adli mercilere baş vurulur.
 1. İsdihtam
  1. İstihdam isteğe bağlıdır.
  2. İşe kabul sırasında çalışanla işveren arasında iş sözleşmesi imzalanır.
  3. Sözleşme imzalandıktan sonra çalışanlara ek şartlar getirilmez.
  4. İş sözleşmesindeki değişiklikler hem iş veren hemde çalışanın yazılı onayıyla olur.
  5. Zor kullanılamaz, angarya veya mecburi çalışma yoktur.
  6. Çalışanlar işe kendi iradeleriyle, eşit şartlarda girerler.
  7. Çalışanlar için deneme süresi, kanunen kabul edilen süre 2 ayı geçmez.
  8. Tesiste çalışmaya yasal hakkı bulunan çalışanlar işe alınmaktadır.
  9. İşveren geçici çalışanlara da bordrolu çalışanlarına uyguladığı kuralları uygular.Geçici sözleşmelerle tekrar tekrar işten çıkarıp işe almaz.
  10. Çalışanlardan işverenlerine “teminat” vermeleri veya kimlik belgelerini işverenlerine teslim etmeleri beklenemez ve çalışanlar, istedikleri takdirde makul bir sure öncesinden bildirimde bulunmak kaydı ile işi bırakma hakkına sahiptirler, engel olunmaz, mali cezalar uygulanmaz.
  11. Çalışanlara ödemeleri makul süreler içinde yapılır.
  12. Çalışanlar özel ve hassas konularda yönetim ile konuşmaya zorlanmazlar.
 1. Sendika Kurma ve Toplu Sözleşme Hakkı
  1. Çalışanlar, herhangi bir ayrım olmaksızın, kendi seçimlerine bağlı olarak sendika kurma, kurulan sendikalara katılma ve toplu sözleşme yapma hakkına sahiptir.Çalışanlar yerel mevzuatları ihlal etmeden bunu yapabilirler.
  2. İşveren, sendikalar ve bunların örgütsel etkinliklerine karsı dürüst bir yaklaşım sergiler.Karar alma ve çalışan temsilcisi seçme süreçlerine müdahale etmez.
  3. Çalışanların temsilcileri ayrımcılığa maruz bırakılamaz ve işyerinde temsilcilik işlevlerini serbestçe yerine getirirler.Etkin olmaları için yasal gerekliliklerle ilgili eğitim alırlar.
  4. Toplantı özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkının yasalarla sınırlandırıldığı durumlarda, işveren, bağımsız ve hür gruplar oluşturma ve sözleşme yapma konusunda paralel ortamların gelişimini kolaylaştırır, bunları engellemez, böyle bir örgütlenmeye girdikleri için cezalandırılmazlar, ayrımcılığa maruz bırakılmazlar.

 

10.Çalışma Ortamı

 1. Çalışanlar çalışma şartları ve koşullarına ilişkin şikayetleri ve önerilerini ,sorunlarını ve memnuniyetsizliklerini çalışan temsilcisi vasıtasıyla üst yönetime iletebilirler. Bu durumlardan dolayı çalışanlar mağdur edilmezler. Çalışan temsilcileri konuyu araştırarak çözüm için üst yönetime bilgi verirler.Üst yönetim beyanları araştırarak hızlı tarafsız ve adil çözümler getirerek uygular.
 2. Çalışma ortamı güvenli ve sağlığa uygun olmalıdır, işveren bunu sağlamak için üzerine düşen görevi yerine getirir.
 3. Sektör ve ilişkili tehlikeleri konusunda mevcut bilgiler göz önüne alınarak güvenli ve sağlığa uygun bir çalışma ortamı sağlanır. Çalışma alanında olası tehlike oluşumlarını mümkün olduğu ölçüde en aza indirmek suretiyle, çalışmalardan kaynaklanan, çalışmalar sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, yaralanmaların ve  meslek hastalıklarının engellenmesi için uygun önlemler alınır.
 4. Çalışanlar, düzenli olarak ve kayda geçirilmesi şartıyla sağlık ve güvenlik konularında eğitime tabi tutulurlar ve söz konusu eğitim, yeni veya görev değişikliğine tabi çalışanlar için tekrarlanır.
 5. Temiz tuvalet ve sağlıklı içme suyu, ayrıca gerekli ise, gıdaların saklanması için sağlığa uygun araç gereç sağlanır.
 6. Çalışanların verdikleri tuvalet molaları denetlenmez.
 7. Varsa, barınma, temiz ve güvenli olmalıdır ve çalışanların temel ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir.
 8. Çalışanlar kendi işleri dahilinde ,serbestçe hareket edebilmekte, fabrika alanında kısıtlanmamaktadır.
 9. Güvenlik görevlisi tarafından çalışanlara makul olmayan kontroller uygulanmaz.
 10. Ürün Güvenliği ve kalitesi konusunda bir kaygı var ise çalışan amirine bilgi vermekle yükümlüdür.
 11. Çalışan, sağlık ve güvenlikle ilgili bir durum olması durumunda derhal amirine haber verir.
 12. Yasaya uygun davranan şirket, sağlık ve güvenlik konularının sorumluluğunu üst yönetimden bir temsilciye vermekle yükümlüdür. Sağlık ve güvenlik konularından iş güvenliği uzmanı sorumludur.İş güvenliği uzmanı çalışanlara ve tesis alanına giren kişileri bilgilendirerek kişisel koruyucu ve donanımları kullanmasını sağlar.

 

 1. Çalışma Şartları ve Çalışma Yaşı
  1. Şirketler, istihdam edildiği tespit edilen çocuk isçilerin, Uygulama Prensipleri içinde tanımlanan, “çocuk” ve “çocuk isçilerin çalıştırılması” tanımı dahilinde çocukluk yaşları geçinceye kadar kaliteli eğitim almaları ve almaya devam etmelerine geçişi sağlayacak politika ve programları geliştirecek veya bunlara iştirak edecek ve katkıda bulunacaktır.
  2. Tesis tehlikeli sınıfa girdiği için çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler gece veya tehlikeli işlerde çalıştırılmaz.
  3. Eğitim amaçlı(staj) tesiste bulunan 18 yaşın altındaki gençler çalışmaya kabul edilir.
  4. Muhasebe yada idari işlerde genç çalışan bulunabilir.
  5. Genç çalışanlar istedikleri takdirde daha fazla eğitim alma hakkına sahiptirler.
  6. Genç çalışanların sözleşmeleri yasal ebeveynleri yada vasileri tarafından imzalanır.
  7. Bu politika ve prosedürler, ilgili UÇÖ (Uluslararası Çalışma Örgütü – ILO) standartlarının hükümlerine uygun olacaktır.
 1. Amaç, İlkeler, Program Bilgileri
  1. Bir disiplin yöntemi olarak veya ilgili çalışanın açık onayı alınmadan ulusal yasalarca öngörülenlerin dışında ücretlerden kesinti yapılamaz. Bütün disiplin uygulamalarının kaydedilmesi gerekir.
  2. Yöneticiler çalışanlardan rüşvet ve cinsel anlamda fayda sağlayamaz. Tespit edilmesi durumunda hakkında tutanak tutularak yasal yollara baş vurulur.
 2. Çalışma Saatleri Aşırı Olamaz
 • Çalışma saatleri, hangisi daha fazla koruma sağlıyorsa, ulusal yasalara ya da ölçü olarak alınan sektör standartlarına uygun olmalıdır.
 • Çalışanlar sabah ve öğleden sonra iki defa ihtiyaç ve çay molası,öğlen bir saatte yemek molası hakları vardır.
 • Her durumda, çalışanlardan sürekli olarak haftada 48 saatten fazla çalışmaları istenemez ve ortalama olarak her 7 günde bir gün tatil olarak verilir. Fazla mesai isteğe bağlı olarak, haftada 12 saati aşmayacak, sürekli olarak talep edilmeyecek şekilde düzenlenir ve karşılığı her zaman en yüksek tarife üzerinden ödenir,yada izin olarak verilir.
 • Fazla mesai yapmak çalışanın özgür iradesine bağlıdır mesai yapmak istemeyen çalışanlar cezalandırılmazlar14. Maaşlar ve Ödemeler
 • Yaşam standartlarına uygun ücret ödenecektir.
 • Standart bir çalışma haftasının karşılığında ödenen ücret ve sosyal yardımlar, minimum düzeyde, hangisi daha yüksekse, ya yasalarla belirlenen ulusal standartlara ya da sektördeki yerleşik kriterlere uygun olacaktır. Her durumda, ücretler, temel ihtiyaçların karşılanması yanında, isteğe bağlı harcamaları da karşılayacak bir düzeyde olmalıdır.
 • İşe girmeden önce, ücretleri ve istihdam koşulları hakkında ve ödeme aldıkları her dönemde ise, aldıkları ücretin ayrıntıları yazılı ve kolayca anlaşılabilir bir şekilde bütün çalışanlara verilecektir
 • Çalışanlar işe başladıklarında depozito vermezler.
 • Maaşlar, yasalarda belirtilen toplu iş sözleşmeleri tarafından belirlenen koşullarda ödenir.
 • Maaş ödemeleri her ayın son günü yapılır, tüm çalışanlara adil maaşlar ödenir.
 • Maaş miktarları çalışanın performansı ve yasalara göre belirlenmektedir.
 • Çalışanlara fazla mesaileri ek ödeme yapılarak yada izin kullandırılarak yapılmaktadır.
 • Sosyal güvenlik ödemeleri ,ödenekler ,yardımlar yasalarda belirtildiği gibi yapılır.
 • Çalışanlar işten ayrıldığında ,ödemeleri geciktirilmeden yapılmaktadır.
 • Maaşlardan, disiplin yada başka bir sebeple makul olmayan kesintiler  yapılmaz.

15.Ayrımcılık

 1. İşe alma, ücretlendirme, eğitim olanakları, terfi konularında ayrımcılık veya ırk, toplumsal sınıf cinsiyet, medeni durum, gebelik, cinsel tercih, sendika üyeliği veya , ulusal köken, din, yaş, maluliyet, politik ilişkiler temelinde bulundukları durumdan dolayı ayrımcılık yoktur. İşten çıkarma veya emekliye ayırma söz konusu olamaz.
 2. İ.K personeli işe alımlarda ve her çalışana eşit mesafede ayrımcılıktan kaçınarak görevini yerine getirir.
 3. Yöneticiler, idareciler, üretim personeli, güvenlik görevlileri, kalite kontrol personeli ayrımcılıktan kaçınılacak şekilde eğitilirler.
 4. Hamile ve emzirmekte olan çalışanlar yasalar çerçevesinde haklarını kullanırlar.
 5. Hamile çalışanlar ağır işlerde çalıştırılmazlar. Hamile çalışanlar emniyetli çalışma koşulları altında çalıştırılır.
 6. Doğum iznine ayrılan çalışan, işe döndüğünde eşdeğer görev ve maaş verilir.16. Düzenli İş Olanağı1. Mümkün olan her durumda, yapılan iş, ulusal yasalar ve uygulamalar ile belirlenmiş bir istihdam ilişkisi temelinde yürütülür.
  2. Çalışma yasası veya sosyal güvenlik yasaları ve düzenli iş ilişkisinden kaynaklanan düzenlemelere tabi olan işçilere karşı yükümlülüklerden, geçici süreli sözleşmeler, taşeronluk, evden çalışma programları ya da gerçekte beceri kazandırma veya düzenli iş sağlama amacı gütmeyen çıraklık programları ve de belli süreli iş sözleşmelerinin aşırı kullanımı ile kaçınılamaz.17. Davranış Biçimleri
 7. Kaba davranış veya insanlık dışı muameleye izin verilmez.
 8. Fiziksel istismar veya disiplin uygulaması, fiziksel istismar tehdidi, cinsel veya başka türlü taciz ve sözlü istismar ya da öteki yıldırma şekillerine izin verilmez.Yöneticiler bu durumu çıkar amaçlı kullanamaz.
 9. Çalışanlar işe geç gelme veya gelmeme durumunda para cezasına tabi tutulmazlar. Yöneticiler bu durumları çıkar amaçlı kullanamazlar.
 1. Arazi Kullanımı ,Toplumların Arazi Haklar
  1. Uygun Rafine olarak; kurulu işletmemiz için gerekli arazi kullanımı izinleri yetkili mercilerden alınmış olup, bundan sonraki arazi kullanımı ile ilgili değişikliklerde (kapasite artırımı, ek işletme faaliyete alınması, üretim proseslerinde arazi kullanımını etkileyecek değişimler olması vb.) gerekli paydaşların (devlet kurumları, yerel halk mercileri vb.) onayı ve izni alınarak süreçleri yürüteceğimizi taahhüt ediyoruz.
  2. Arazi kullanımı süreçlerini Genel Müdür yönetir.
  3. Haksız yere toprak elde etme konularında uygulama yapılmayacak ve yasal şartlara uyulacaktır.
  4. Tesis sanayi bölgesinde kurulmuştur, herhangi bir tarım alanı ve orman alanı içinde bulunmamaktadır. Bölgede yaşayan halkın arazilerine ve tarlalarına olumsuz etkileri yoktur. Tesis çevre halkına işgücü katma değeri sağlamaktadır. Çalışanların büyük çoğunluğu çevre halktan alınmıştır.
  5. Firma doğanın korunması ve ormansızlaştırmaya yönelik yasa ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.
  6. Firma, arazi kullanımı değişikliklerinde yasal engel olmasa dahi, ormansızlaştırma yapılmayacağını taahhüt eder.
  7. İşletmenin ham maddesi zeytin ve zeytinyağıdır, hammadde orman ürünlerinden tedarik edilmez.
  8. Tesis çevresindeki insanların envanterini çıkarırken (tarımla uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, kasabalarda/köylerde yaşayanlar…) kadınların da arazi kullanımı hakları bir bütün olarak ele alacaktır.
  9. Firma arazi kullanımı ile ilgili oluşturduğu politikası ile bağlantılı olarak dış paydaşların (komşular, yerel halk) şikayetlerini firma internet sitesine (monteida.com) yazarak ya da  266-4322836 no.lu telefonu  arayarak yapabilirler

19.Çevreye Etki

 1. Tesis kanuni çevre standartlarına ve gerekliliklerine uymakla yükümlüdür.
 2. Tesisin çevre danışman firmasıyla anlaşması vardır, çevre ile ilgili olan işleri danışman firma yönetir. Tesis içinde fabrika müdürü sorumludur.
 3. Tesis kaynak tüketimine, geri dönüşüme bunların yanı sıra çevreye etkileri azaltmak için yenilikler yapmaya odaklı olup, çevrenin korunması için sürekli gelişimi hedefler.
 4. Bu prensipler çerçevesinde tüm değer zincirindeki iş paydaşlarımıza sağladığımız değeri yükseltirken, toplam kalite felsefemiz, sahip olduğumuz iyi imalat kuralları, yenilikçiliğimiz bize ışık tutacaktır.